Gassco hoved­brosjyre

Gassco

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv trans­port av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gass­transportør i Europa. Samtidig skal konsernet kommuni­sere til et bredt publikum, særlig til besøk­ende fra andre selskaper, myndig­hets­organer, studenter og sam­funns­aktører som lokal­politikere, organisa­sjons­ledere og media.

Det som kommuniseres skal fram­stå som interessant og relevant også for det inter­nasjonale publi­kumet, spesielt i Tyskland, Stor­britannia, Belgia og Frankrike.

Sammen med Gasscos kommunikasjons­avdeling, med bistand fra Bly Teksthus, har vi ut­arbeidet et konsept og designet en brosjyre som skal være om­dømme­skapende og tillits­byggende. Den skal også gjen­speile Gasscos virk­som­het som har stor be­tydning for milli­oner av mennesker i Europa.

Etter å ha lest bro­sjyren skal leseren sitte igjen med følgende verdi­inn­trykk knyttet til Gassco: Profesjon­alitet, på­lite­lig­het, positivitet og fram­tids­orientert.

Brosjyren er produsert og trykket både i en norsk- og en engelsks­pråk­lig versjon, samtidig som den er digital­isert. HBO har trykket bro­sjyren og iDrift Web har programmert den digi­tale versjonen, som du kan se nærmere på her.

Iversen Skogen - Andreas Mokleiv
Andreas Mokleiv AD / prosjektleder Send e-post +47 901 85 302
Iversen Skogen - Audun Egenberg
Audun Egenberg AD / tekst­forfatter Send e-post +47 922 20 703